Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
To głupie. Chcę być szczęśliwy, ale uporczywie myślę o rzeczach które mnie smucą. Jestem ambitny, ale zbyt często wpadam w pułapkę lenistwa. Nie lubię się, ale jednocześnie kocham to kim jestem. Pragnę uwagi, ale odrzuciłem wiele osób, którym na mnie zależy.
Najgorsze jest to, że wymagam od innych by wiedzieli kim jestem, jednocześnie sam nie mając o tym pojęcia.
Reposted frompensieve pensieve viablackatlass blackatlass
- Nie lubi pan mówić o sobie, co?
- Ja nawet myśleć o sobie nie lubię.
— Erich Maria Remarque
3574 a89d 500
Reposted fromnonecares nonecares viakotfica kotfica
Zawsze sprawiaj, by inny człowiek czuł się ważny.
— Dale Carnegie - "Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
Chciałem Cię tak szalenie rozkochać w sobie, jak sam się w Tobie kochałem.
— Charlotte Bronte
Reposted frompesy pesy vianiskowo niskowo
Bądź dla mnie kimś kogo nigdy nie miałam. 
Reposted fromnexxt nexxt viaxmartii xmartii
6151 c954 500
Reposted fromretro-girl retro-girl via12czerwca 12czerwca
3561 c37e 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viagreywolf greywolf
Chciałem Cię tak szalenie rozkochać w sobie, jak sam się w Tobie kochałem.
— Charlotte Bronte
Reposted frompesy pesy viagdziejestola gdziejestola
Bo na niektórych osobach, mimo dzielącej nas ciszy, dalej nam cholernie zależy. 
Reposted frompassionative passionative viakotfica kotfica
Dedykuję Ci każda spadająca gwiazdę, która widzę.
— nikapoetka (via pancze)
Reposted fromkostuchna kostuchna via12czerwca 12czerwca
6151 c954 500
Reposted fromretro-girl retro-girl via12czerwca 12czerwca
7618 7ca6 500
Nie samo czekanie jest najgorsze, ale to, co sobie wtedy wyobrażasz...
— Arturo Perez Reverte
8541 d4d3 500

anthony-samaniego:

dusk & dawn 

Reposted fromhawke hawke
Łatwo jest podjąć spokojną, rozsądną decyzję z wieczora, co innego zaś wprowadzić ją w czyn w jasnym blasku dnia.
— Truman Capote
Reposted fromMissTake MissTake viaHanJiMun HanJiMun
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl